TÁBOROVÝ ŘÁD

TÁBOROVÝ ŘÁD

Táborový řád je oficiální dokument o pravidlech, podle kterých náš tábor funguje. Děti a rodiče se s táborovým řádem seznámí již před nástupem do tábora a táborníci ještě také první den v táboře. Protože to není jen pár slov, doporučuje se ho prostudovat v klidu. Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu správných táborníků.
Víme, že prázdniny jsou časem nekonečné volnosti, neutuchající zábavy, získávání nevšedních zážitků a poznáváním nového. Přesto je nezbytné, aby děti respektovaly obecná pravidla slušného chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Jistě chápete, že ostatním dětem musíme zabezpečit nerušený průběh táborových dnů. Proto si v případě porušení táborového řádu vyhrazujeme právo odeslat dítě domů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Pojmy

Pro účely tohoto táborového řádu se rozumí:
a) táborníkem – dětský či mládežnický účastník tábora;
b) zákonným zástupcem – rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte;
c) vedoucím – kterýkoliv pracovník tábora, zejména pak hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, zdravotník, hospodář, oddílový vedoucí atp.;
d) pořadatelem – p. Grzegorz Damski

Pohyb táborníků v prostoru tábora

 1. Návštěva cizích chatek (pokojů, stanů) je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných v chatce – pokoji.
 2. Táborníkům se zakazuje vstup do táborové kuchyně, skladů potravin a ostatních hospodářských prostor. Táborníkům je volně přístupná pouze jídelna.
 3. Táborníkům se dále zakazuje vstup do všech chatek – pokojů vedoucích bez jejich vědomí. Dále pak do prostorů marodky bez souhlasu vedoucího, resp. zdravotníka.
 4. Táborník nesmí vstoupit (ani pohledem) do umývárny a prostor sociálního zařízení vyhrazených pro táborníky opačného pohlaví.

Pohyb táborníků mimo tábořiště

 1. Táborníkům je zakázáno opouštět prostor tábora bez dovolení svého oddílového vedoucího nebo hlavního vedoucího. Povolení k opuštění tábořiště, které není dáno příslušným oddílovým vedoucím, je možné pouze s vědomím tohoto oddílového vedoucího.
 2. Vymezení areálu tábora provede hlavní vedoucí na prvním společném nástupu.
 3. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
 4. Při venkovním koupání nesmí táborník vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. Je přísně zakázáno navzájem se potápět apod.

CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ
A)

 1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá a vulgární mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
 2. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora – především mladším a slabším. V případě sporu se táborník ihned obrátí na kteréhokoliv vedoucího.
 3. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
 4. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel tábora žádnou odpovědnost. Ztráty volně odložených věcí nebudou ani prošetřovány.
 5. Nalezené peníze, cennosti a věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu.
 6. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce – pokoji zápalky nebo zapalovač. K činnostem, ke kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá oddílový vedoucí, kterému budou po použití vráceny.
 7. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce – pokoji nože, zbraně či pyrotechnické výrobky. Zákaz se nevztahuje na kapesní a zavírací nožíky přiměřené velikosti.
 8. Táborníkům je v chatkách – pokojích zakázáno používat ke svícení svíčky nebo petrolejové lampy.

B)

 1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k předem danému účelu.
 2. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál se půjčují přes oddílového vedoucího.
 3. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál vrací táborník po ukončení čisté a v pořádku svému oddílovému vedoucímu, a to nejpozději do večerního nástupu.
 4. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
 5. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.
 6. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce rodič nahradit.

C)

 1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
 2. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu v chatkách – pokojích, v prostoru celého tábořiště i jeho okolí, stejně tak i ve svých osobních věcech.
 3. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.

TÁBOROVÁ ČINNOST
A)

 1. Táborník je povinen dodržovat denní režim uvedený v příloze č. 1 tohoto táborového řádu.
 2. Táborový program je závazný pro každého táborníka. Na jednotlivé části programu přichází táborník vždy včas, připraven a vhodně oblečen.
 3. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
 4. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní zvýhodnění anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků.
 5. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
 6. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.

B)

 1. Táborníkům se nedoporučuje brát si s sebou mobilní telefon, notebook a jiná audio či video zařízení.
 2. Mobilní telefony a ostatní audio a video zařízení budou táborníci používat v době poledního klidu a v čase osobního volna před večeří a večerkou tak, aby jejich používání nenarušovalo právě probíhající program.
 3. Při nerespektování tohoto zákazu bude mobilní telefon dítěti odebrán. Vrácen bude až na konci tábora zákonným zástupcům táborníka.

STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ

Stravování 

 1. Na výdej jídla chodí táborník vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. V jídelně dbá táborník slušného vystupování a kulturního stolování.
 2. Každý táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené místo.
 3. Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je zakázáno.
 4. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
 5. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je zakázáno konzumovat vybrané potraviny, zejména při celodenních výletech a návštěvě obchodů.

Ubytování 

 1. Táborník nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování či stěhovat nábytek a další příslušenství ve své chatce – pokoji.
 2. V chatkách – pokojích nesmí nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze ani sušit houby. Výjimku tvoří čerstvé pití a přiměřené množství sladkostí.

Péče o zdraví 

 1. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.
 2. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních.
 3. Necítí-li se táborník zdráv nebo se zraní, je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi, a to i v případě, že se mu to zdá nevýznamné.
 4. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník!
 5. Táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla. Využívá toalety ke svému účelu, a to i v noci.
 6. Sprchování v umývárnách je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího a v časech tomu vyhrazených.
 7. Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník také nehladí domácí zvířata, včetně koček a psů.
 8. Při mimořádných situacích (požár, povodeň aj.) se táborník řídí pokyny vedoucího.

OSTATNÍ PRAVIDLA

Návštěvy

 1. Návštěvy na táboře jsou povoleny jen v mimořádných případech a pouze s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora.
 2. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani zákonní zástupci) do tábora přístup.
 3. Z výchovných a zdravotních důvodu návštěvy na táboře nedoporučujeme. Děti se postupně adaptují a zásahy zvenčí nejsou vhodné. Raději dětem pošlete pohled, dopis nebo balíček.
 4. Při pohybu cizích osob v areálu tábora vždy táborníci upozorní některého z vedoucích.

Porušení táborového řádu 

 1. Přiměřené tresty za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí.
 2. Tresty za závažné prohřešky proti táborovému řádu uděluje táborníkův oddílový vedoucí ve spolupráci s hlavním vedoucím.
 3. Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, a to bez finanční náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.
 4. Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte a dvou vedoucích), a to při podezření na přechovávání omamných a návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně, pyrotechnika atp.) nebo při důvodném podezření z krádeže.

Předčasné ukončení pobytu

 1. Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem dítěte ukončit bez finanční náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora a na vlastní náklady.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účinnost

 Tento táborový řád byl schválen pořadatelem tábora p. Grzegorzem Damskim 20. 5. 2018